Odnowienie Zakonu

W rocznicę wystawienia dokumentu fundacyjnego, 7 sierpnia 2011 roku, miłośnicy ponadczasowych wartości oraz tradycji rycerstwa i łowiectwa w osobach Janusza Kozerskiego, Roberta Szweda i Mariana Stachowa, na spotkaniu w Lubinie postanowili przywrócić po wiekach do życia Zakon Obroża Psa Gończego, którego idee i wartości po latach są nadal aktualne i żywe.

odnowienie

Od lewej: Marian Stachów, Janusz Kozerski, Robert Szwed i Tadeusz Kielan

W działalności organizacyjnej Zakonu obowiązuje Reguła oparta na dokumencie fundacyjnym z 1413 roku i normy stowarzyszeń obecnie działających. Funkcjonowanie Zakonu określają także uchwały dorocznego walnego Zgromadzenia, które jest najwyższą władzą. Władzą wykonawczą jest Kapituła i Komisja Rewizyjna, których kadencja trwa cztery lata. Order zakonu stanowi herb Piastów legnicko-brzeskich otoczony obrożą psa (nawiązuje do wizerunku herbu wykonanego przez Konrada Grunenberga), umieszczony na powszechnie stosowanym krzyżu orderowym. Celem reaktywowanego zakonu jest miedzy innymi ochrona środowiska, dlatego przyjęto zielony kolor krzyża, zgodny ze średniowieczną tynkturą. Krzyż orderowy zwieńcza mitra, będąca ukłonem w stronę piastowskich książąt założycieli zakonu Rudenband.

karta_pocztowa_1_6

Zakon jako stowarzyszenie zwykłe został zarejestrowany przez Starostę Lubińskiedo Tadeusza Kielana w dniu, 26 sierpnia 2011 r. Dwa dni później Starosta uroczyście wręczył założycielom potwierdzający fakt utworzenie stowarzyszenia podczas Nadodrzańskiego Festynu Łowieckiego w Rudnej.
Regułę Zakonu i podstawy orderu opracował Janusz Kozerski. Projekt graficzny orderu w postaci cyfrowej stworzył Dawid Kotwin.

Reaktywowany Zakon Obroża Psa Gończego ma na celu kultywowanie ponadczasowych wartości i tradycji rycerstwa oraz historii Piastów Śląskich.

Patronem Zakonu jest jego założyciel Ludwik II Brzeski, książę brzeski I legnicki z dynastii Piastów.

Celem Zakonu jest:
1. Aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr historycznych,
2. Propagowanie kultury i wiedzy historycznej o Piastach Śląskich,
3. Propagowanie wielowiekowych zwyczajów rycerskich,
4. Krzewienie kultury i tradycji łowieckiej,
5. Ochrona środowiska naturalnego,
6. Prowadzenie działalności charytatywnej.
7. Prowadzenie działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Zakon realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie ochrony dóbr historycznych, odbudowę obiektów historycznych,
2. Wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę o Piastach Śląskich,
3. Organizowanie turniejów rycerskich, wystaw prezentujących ubiory, heraldykę i oręż okresu średniowiecza,
4. Organizowanie festynów prezentujących kulturę i tradycje łowieckie, a w szczególności: muzykę myśliwską, sokolnictwo, kynologię, kolekcjonerstwo.
5. Ochronę ojczystej przyrody, krzewienie wiedzy ekologicznej,
6. Pomoc potrzebującym.