Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ZOPG w Tymowej 20.04.2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego” w Tymowej, na dzień 20.04.2024 r. o godz. 13.00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2023 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 8. Dyskusja.
 9.  Przedstawienie kierunków działań w 2024 r.
 10. Przyjęcie w poczet członków
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023,
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i rozliczenie wyniku,
  – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023.
 12. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2024 r.
 13. Wybór członka Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawy wniesione.
 15. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

Uwaga !

Na godzinę 12.30 zwołuje się posiedzenie Kapituły i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Koszt poczęstunku  uiszczamy na miejscu u Skarbnika. Nalewki i miody we własnym zakresie.

Obowiązują stroje organizacyjne: ordery, płaszcze. birety z piórami, myśliwi w mundurach. Rekonstruktorów powinni mieć stroje historyczne.

Proszę o potwierdzenia obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Przypominam o obowiązku opłacenia składek członkowskich.