Walne Zgromadzenie Członków ZOPG w Prochowicach – dnia 24.06.2023 r. 15.00

Zarząd Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego”   zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego” w Prochowicach – Zamek Piastowski, na dzień 24.06.2023 r. o godz. 15.00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2022 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Przedstawienie kierunków działań w 2023 r.
 10. Przyjęcie w poczet członków
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 i rozliczenie wyniku,
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.
 12. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2023 r.
 13. Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia
 14. Sprawy wniesione.
 15. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

Uwaga !
Na godzinę 14.00 zwołuje się posiedzenie Kapituły i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Koszt poczęstunku  uiszczamy na miejscu u Skarbnika. Nalewki i miody we własnym zakresie.

Obowiązują stroje organizacyjne: ordery, płaszcze. birety z piórami, myśliwi w mundurach. Ze względu na miejsce spotkania rekonstruktorów obowiązują stroje historyczne.

Proszę o potwierdzenia obecności na Walnym Zgromadzeniu.