Statut stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Zakon Obroża Psa Gończego” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu kultywowania ponadczasowych wartości i tradycji rycerstwa, historii Piastów Śląskich, ochrony środowiska naturalnego i prowadzenia działalności charytatywnej, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.
3. Siedzibą władz stowarzyszenia jest Lubin.
4. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz.4 z późniejszymi zmianami) i ustawę o organizacjach pożytku publicznego oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

9. Celem stowarzyszenia jest:
a. aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr historycznych,
b. propagowanie kultury i wiedzy historycznej o Piastach Śląskich,
c. propagowanie wielowiekowych zwyczajów rycerskich,
d. krzewienie kultury i tradycji łowieckiej,
e. ochrona środowiska naturalnego,
f. prowadzenie działalności charytatywnej.
g. prowadzenie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. wspieranie ochrony dóbr historycznych, odbudowy obiektów historycznych,
b. wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę o Piastach Śląskich,
c. organizowanie turniejów rycerskich, wystaw prezentujących ubiory, heraldykę i oręż okresu średniowiecza, działalność muzelaniczą.
d. organizowanie festynów prezentujących kulturę i tradycje łowieckie, a w szczególności: muzykę myśliwską, sokolnictwo, kynologię, kolekcjonerstwo.
e. ochronę ojczystej przyrody, krzewienie wiedzy ekologicznej,
f. pomoc potrzebującym.

11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie ( a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
a. złoży deklarację członkowską,
b. członkiem Stowarzyszenia może być osoba zaprezentowana przez dwóch członków zarządu,
c. kandydatura powinna być złożona na piśmie do Zarządu co najmniej na miesiąc przed terminem corocznego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
d. zarząd po zapoznaniu się z kandydaturą przedstawia kandydata na Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
e. głosowanie nad kandydatami do Stowarzyszenia odbywa się na corocznym zwyczajnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
f. przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia wymaga zgody ¾ członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków.

14. Liczba członków zwyczajnych nie może przekroczyć 30 osób.
Jeżeli liczba ta zostanie osiągnięta kolejny członek może zostać przyjęty tylko po rezygnacji, wykluczeniu lub śmieci któregoś z dotychczasowych członków.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu .

17. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

18. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

19. Godność członka honorowego nadaje się osobie, której dotychczasowa postawa życiowa może stanowić wzór cnót rycerskich.
a. członkostwo honorowe nadaje się w sposób uroczysty Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu,
b. członkowie honorowi maja obowiązek wspierania inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie, oraz popularyzowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia,
c. członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

20. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego prawa uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e. noszenia odznaki Stowarzyszenia.

21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z podjętymi uchwałami,
d. posiadania stroju organizacyjnego i odznaki Stowarzyszenia.

22. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

23. członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

24 Utrata członkowstwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy.
  • na pisemny wniosek 10 członków stowarzyszenia z ww. powodów,
  • postępowania które dyskwalifikuje dana osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię.

c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od otrzymania na piśmie decyzji o wykluczeniu. Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków są ostateczne.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

26. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenia Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

27. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym. Decyzję o sposobie głosowania w sprawie wyborów podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie uchwał odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez biorących udział w głosowaniu.

29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zgromadzenia Członków zwyczajne zwoływane jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

31. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne, może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g. uchwalanie budżetu,
h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z Prezesa, zastępcy, skarbnika, sekretarza i dwóch członków.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

37. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. dokonywanie czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia,
e. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i jego członków na zewnątrz,
f. Zarząd reprezentuje jednoosobowo Prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub członek zarządu wskazany w uchwale Zarządu,
g. w sprawach majątkowych wskazane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Skarbnika,
h. wykluczanie członków Stowarzyszenia,
i. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku będącego w dyspozycji Stowarzyszenia,
j. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

39. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu,
f. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Nie można być członkiem Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dochodów z własnej działalności statutowej,
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
e. dotacji i ofiarności publicznej,
f. lokat bankowych i obligacji Skarbu Państwa.

42 Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia,

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

45. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

46. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku. Zbiory muzealne zostaną przekazane muzeum.

47 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach t.j. ( Dz. U. Nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późniejszymi zmianami ).

( Dz. U. Nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późniejszymi zmianami ).